Podmienky Facebook súťaže

1. Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže „Súťaž o prenosný kávovar Wacaco Nanopresso“ (ďalej len „Súťaž“)

je spoločnosť NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502, DIČ: 2120382396, IČ DPH: SK2120382396 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 40217/V (ďalej len „Organizátor“).

Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je

propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže. Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom a s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

Podmienkou pre výhru v súťaži je pridať komentár ku súťažnému príspevku na základe otázky obsiahnutej v súťažnom príspevku.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany

Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi.

Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.

3. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od  16.11.2023 do 19.12.2023

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania súťaže je registrovaným užívateľom sociálnej siete Facebook.

Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky účasti v Súťaži.

5. Výhry v Súťaži

Výhercom v súťaži sa môže stať len jedna osoba. Výhra v súťaži je popis výhry v súťaži. Podrobnosti o výhre a ďalšie informácie týkajúce sa využitia výhry budú Organizátorom poskytnuté výhercovi pri doručení výhry e-mailom/facebook správou, alebo na dohodnutom mieste. Platnosť výhry je od dátumu určenia výhercu do 31.12.2022 vrátane. Nárok na výhru po tomto termíne nieje možná.

Výherca Súťaže bude určený Organizátorom najneskôr do 5 dní od jej ukončenia, teda do 24.12.2023. Zo všetkých zapojených, bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý získa názov výhry.

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Výherca Súťaže bude o výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom výsledkov Súťaže zverejnených na facebookovom profile EKO kapsule.sk. Súčasne bude výherca vyzvaný na poskytnutie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa Organizátorovi za účelom poskytnutia výhry v Súťaži, ktoré údaje zašle výherca správou na konto @ekokapsule cez komunikačnú sieť Messenger na sociálnej sieti Facebook, alebo emailom na váš@email.sk .

V prípade, že výherca neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu 2 dní, po vyhodnotení Súťaže a oznámení výhry Účastníkovi, tak Organizátor súťaže vyberie druhú osobu, ktorá sa stane výhercom tejto súťaže.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie.

Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou.

7. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

8. Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osbných údajov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje budú spracúvané Organizátorom v nevyhnutnom rozsahu, a to konkrétne: meno, priezvisko a adresa elektronickej pošty, za účelom komunikácie a poskytnutia výhry v Súťaži.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu uvedeného vyššie v predchádzajúcom ustanovení, avšak maximálne po dobu šiestich (6) mesiacov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel Súťaže definovaný v týchto Pravidlách sú Organizátorom spracúvané na základe zmluvného vzťahu, v ktorom vystupujete ako dotknutá osoba a oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

9. Záverečné ustanovenia

Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.ekokapsule.sk/fbsutaz.

Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky.

Nákup overený našimi zákazníkmi

Overený zákazník
Rýchle doručenie
Overené zákazníkmi
Overený zákazník
Rychlost dodania
Overené zákazníkmi
Overený zákazník
Rychle vybavenie objednávky, ekologicke balenie, sladky darcek navyse :)
Overené zákazníkmi
Overený zákazník
Rýchlosť dodania, darček
Overené zákazníkmi
Overený zákazník
Rýchlosť
Overené zákazníkmi